ข่าวประชาสัมพันธ์ จากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยเผยแพร่บทความวิจัย (research article) บทความปริทัศน์ (review article) ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จำนวน 4,000 บาท เมื่อบทความผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ ทั้งนี้หากผู้นิพนธ์ยกเลิกบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ต้องชำระค่าดำเนินการจำนวน 2,000 บาท

** วารสารดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและ ทางผู้เขียนได้แก้ไขแล้ว และ วารสารเห็นชอบที่จะให้ตีพิมพ์ **

  *** หากผลงานไม่ผ่านการพิจารณาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ***


สถิติข้อมูลของวารสาร
วารสารเล่มล่าสุด

   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 5
กันยายน - ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 4
กรกฎาคม - สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 3
พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 2
มีนาคม - เมษายน 2566

ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 1
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 41 ฉบับที่ : 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด
วารสารทั้งหมด...