กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวลมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล เองวานิชมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่านเปรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุลมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา อารมณ์ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงประดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพลมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปกมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็งมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงามมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อมมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนามหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัยมหาวิทยาลัยสยามประเทศไทย
Dr.Adrian Roderick Plantมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย

เลขานุการ

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพักตร์วิไล รุ่งวิสัย
นางจิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์