เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

สารออกฤทธิ์จากสมุนไพรในครัวเพื่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และต้านการอักเสบ
Activities of crude extract from culinary herbs for antioxidants, antimicrobial and anti-inflammatory

ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี และ เนาวรัตน์ กองคำ
Ruthaipak Chansri and Naowarat Kongkum

Download

2

การจัดการให้อาหารปลาดุกอนุบาลและตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านแอพพลิเคชันโดยใช้เทคนิคเอ็มคิวทีที
Nursery catfish feeding management and water quality monitoring through application using MQTT technique

รชต เรืองกาญจน์, ชลธิศา รัตนชู, วัชระ เจียมสวัสดิ์ และ ยรรยง สุรัตน์
Rachata Ruangkarn, Chonthisa Rattanachu, Watchara Jiamsawat and Yunyong Surut

Download

3

การตรวจสอบและปรับปรุงสมบัติของอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิลโดยการเติมซิลิคอนและแมกนีเซียม
Investigation and improvement of the properties of recycled aluminum alloy by adding Si and Mg

สุนิสา คำสุข, จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และ ณัฐพล ชมแสง
Sunisa Khamsuk, Chantra Nakvachiratrakul and Natthaphol Chomsaeng

Download

4

ประสิทธิภาพการดูดซับด้วยถ่านชีวภาพยูคาลิปตัสแบบยึดติดคอลัมน์เพื่อกำจัดแมงกานีสในน้ำบาดาล
Adsorption performance of eucalyptus biochar fixed-bed column for manganese removal from groundwater

อรชพร วิลามาศ, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และ อนวัช พินิจศักดิ์กุล
Arachporn Wilamas, Soydoa Vinitnantharat and Anawat Pinisakul

Download

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายย้อมสีสกัดจากแก่นฝาง
Development of home textile products from cotton fabric dyed with sappan wood

จิราพร ชุมชิต และ อดิศักดิ์ เป๊กศรี
Jiraporn Choomchit and Adisak Peksri

Download