เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การเรียนรู้ของเครื่องในการพิสูจน์ตัวตนด้วยชีวมาตร
Machine learning in biometric authentication

สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ และ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
Suwimon Vongsingthong, Juthamas Paiboonsak and Songpon Nakaresruengsak

Download

2

TMAC: โพรโทคอลชั้นแมคเพื่อการสื่อสารระยะไกลสำหรับโพรโทคอลเอ็มคิวทีทีบน เครือข่ายลอร่า
TMAC: A telemetry MAC protocol for MQTT over LoRa networks

ธงชัย เจือจันทร์, ทวีวัฒน์ มูลจัด และ เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ
Thongchai Chuachan, Taweewat Moonjat and Aktanat Luengsiriwan1

Download

3

ผลของระดับกลีเซอรีนต่อคุณภาพฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งข้าวหอมมะลิ
Effects of glycerin level on quality of biodegradable film from thai jasmine rice flour

ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, ละมุล วิเศษ , อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล, ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล และ ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
Prayoon Jomlaperatikul, Lamul Wiset, Apapon Jomlaperatikul, Bhuchiss Tanwanichkul and Chainarong Lomchangkum

Download

4

การผสมผสานวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
Blending agricultural residue as a source for biofuel production

ปัณณทัต ลือโสภา และ วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
Pannatat Luesopa and Wichitra Singhirunnusorn

Download

5

การศึกษาคาบการโคจรและรัศมีของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
WASP-10b Studyonthe Orbital Periodand Radiusof WASP-10b Exoplanet

ทิตลา พรแสน, สุมินทร์ญา เจือเงิน, พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ, ธนวัฒน์ รังสูงเนิน และ สมานชาญ จันทร์เอี่ยม
Titala Pornsan, Suminya Chueangoen, Patthanapong Jumrusprasert, Thanawat Rangsungnoen and Smanchan Chandaiam

Download