เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ผลของอุณหภูมิ ระยะเวลา และรูปแบบการชงชาที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาใบรางแดง (Ventilago denticulate Willd.)
Effect of temperature, time and brewing method on phenolic compounds, tannins, flavonoids and antioxidant activity of infusion tea produced from Ventilago denticulate Willd.

รวินิภา ศรีมูล และ ศิริกมล นิยมวรรณ์
Rawinipa Srimoon and Sirikamol Niyomwan

Download

2

แคริโอไทป์ และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus) ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
Standardized karyotype and idiogram of striped flying barb (Esomus metallicus) by conventional staining and Ag-NOR banding techniques

กษมา ด่านวันดี, กฤติมา กษมาวุฒิ, สำาเนาว์ เสาวกูล และ สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
Kasama Danwandee, Krittima Kasamawut, Samnao Saowakoon and Supatcha Chooseangjaew

Download

3

การเฝ้าระวังเชิงรุกของเชื้อ Cryptococcus neoformans ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประเทศไทย
Active surveillance of Cryptococcus neoformans in Nakhon Ratchasima Zoo, Thailand

สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร, วิรงรอง ช่างเพชร, นิจธร สังข์ศิรินทร์, พลวรรต ทองสุข, ทัศนีย์ เสาวนะ, ปฏิวัติ ราษี, ประกายกานต์ กอผา และ ธนิต บุญศิริ
Sudaluck Thunyaharn, Wirongrong Changphet, Nitchatorn Sungsirin, Pollawat Thongsuk, Tassanee Saovana, Patiwat Rasee, Pakaikan Kopha and Tanit Boonsiri

Download

4

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดงวงตาล
Chemical composition and inhibitory activities against α-Amylase and α-glucosidase of palmyra palm in Borassus flabellifer L. male flowers extracts

พรอริยา ฉิรินัง, อิศรา วัฒนนภาเกษม, เจิมธง ปรารถนารักษ์, จุติพร อินทะนิน และ ศิริวรรณ ณะวงษ์
Pornariya Chirinang, Isara Wattananapakasem, Chermdhong Prattanaruk, Jutiporn Intanin and Siriwan Nawong

Download

5

ผลของการออกกำลังกายด้วยโยคะต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
Influence of yoga exercise on health-related physical fitness of overweight students in primary school

ธนุพร ลาภไธสงค์ และ ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ
Thanupron Lapthaisong and Thanyawat Homsombat

Download