เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

วิธีการสร้างแบบจำลองเชิงทำนายพฤติกรรมการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวของศาล จากชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
Predictive modeling approach of breach behaviors for provisional release to the court from an imbalanced dataset using machine learning techniques

วิทยา ปัญญา , วฤษาย์ ร่มสายหยุด
Wittaya Panya , Walisa Romsaiyud

Download

2

การประยุกต์ใช้วิธีอัลกอลิทึมแบบประหยัดและวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาการหาเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทขนส่งน้ำ แข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
An application of saving and genetic algorithms for solving vehicle routing problem: A case study of an ice production transportation company in Roi Et

สริญญา ศาลางาม
Sarinya Sala-ngam

Download

3

ปัจจัยที่เหมาะสมในการชุบแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน
AISI 5106 Optimization factors in hardening of AISI 5106 carbon steel

สิทธิพงษ์ อุดมบุญญานุภาพ , นลิน เพียรทอง
Sittipong Udomboonyanupap , Nalin Pianthong

Download

4

การดูดซับสีมาลาไคท์ กรีนโดยใช้ถ่านกัมมันต์เชิงแม่เหล็ก
Adsorption of malachite green using magnetic activated carbon

ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ , ราตรี ฝาชัยภูมิ , ธัญญารัตน์ แก้วพิทูลย์
Panjai Saueprasearsit, Ratree Fachaiyaphum , Tanyarat Kaewpitoon

Download

5

การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเมืองระหว่างปีที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) พ.ศ. 2563 กับปีฐาน พ.ศ.2559 โดยวิธี CCF กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ
A comparison of city greenhouse gases emission between Thailand’s emergency decree (COVID-19) 2020 and 2016 using the CCF method : Chaiyaphum municipality case study

สุรวุฒิ สุดหา, ดุษฎีพร หิรัญ
Surawut Sudha, Dussadeeporn Hirun

Download