เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาน้ำมังคุดผสมเปลือกทุเรียนผง
Development of mangosteen juice mixed with durian rind powder

จิรพร สวัสดิการ, เดือนรุ่ง เบญจมาศ, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
Jiraporn Sawasdikarn, Duanrung Benjamas, Yardrung Suwannarat

Download

2

ลักษณะทางกายวิภาค ปริมาณสารพฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลำต้น ใต้ดินมันเลือด (Dioscorea alata L.)
Anatomical characteristics, phytochemical content and biological activities from the tubers extract of Dioscorea alata L.

ชนาภร คุณวงศ์, วิลาวัณย์ พร้อมพรม, วรรณชัย ชาแท่น, ศจีรา คุปพิทยานันท์
Chanapon Khunwong, Wilawan Promprom, Wannachai Chatan, Sajeera Kupittayanant

Download

3

การประเมินคุณภาพเนื้อครามด้วยวิธียูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการหาปริมาณ อินดิโกบลู
Indigo blue determination for quality evaluation by UV-Visible Spectrophotometry method

วิชญ์พล โถสายคำ, พรกมล สาฆ้อง
Witchapol Thosaikham, Pornkamon Sakong

Download

4

การตรวจหาโลหะหนักในหอยเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
Determination of heavy metals in economically important bivalve, Chanthaburi Provice

ศุทธินี เมฆประยูร, จักรพันธ์ โพธิพัฒน์
Sutthinee Mekprayoon, Jakkapan Potipat

Download

5

การผลิตไบโอดีเซลชนิดไหลอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความร้อนจากไมโครเวฟ
Continuous flow biodiesel production using microwave heating

อินทรักษ์ องอาจ, อดิศักดิ์ ปัตติยะ, จินดาพร จำารัสเลิศลักษณ์
Intarak Ongart, Adisak Pattiya, Jindaporn Jamradloedluk

Download