เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด    กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและอีลาสเตสของผัก 10 ชนิด ในจังหวัดนครราชสีมา
Antioxidant, tyrosinase and elastase inhibition activities of 10 vegetables cultivated in Nakhon Ratchasima Province

ลัดดาวัลย์ พะวร, คงศักดิ์ บุญยะประณัย, อรอุมา จันทร์เสถียร, มินตรา อานนท์, สุพจน์ ทับทิมใหญ่, อนุสรา อันพิมพ์
Laddawan Phawon, Kongsak Boonyapranai, Onuma Chansatein, Mintra Arnon, Suphod Tabtimyai, Anusara Anpim

Download

2

การสกัดเพคตินจากเปลือกเสาวรสสีม่วงด้วยกรดผลไม้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
Optimization of pectin extraction from possum purple passion fruit peel (Passiflora edulis) with fruit acids

วัฒนา อัจฉริยะโพธา, เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
Wattana Aschariyaphotha, Benjang Aschariyaphotha

Download

3

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อติดตั้งสตัทฝังในโครงสร้างเสาคอนกรีต
Work process improvement of anchor bolt installation in concrete columns

เทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ, อสุธารณ์ แก้วกิติชัย, สิทธิชัย รัชยศโยธิน
Thapsak Sasisuwan, Asutharn Keokitichai, Sitthichai Ruchayosyothin

Download

4

อุปกรณ์วัดส่วนสูงแบบพกพาโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเอียง
Portable height measuring device using ultrasonic sensor with tilt dumping sensor

องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
Ong-art Tubburee, Kanyarat Ek-iam

Download

5

การสร้างสมการเพื่อทำนายผลผลิตอ้อยด้วยค่าดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษา อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
The development of equation of sugarcane yield prediction using vegetation index from Sentinel-2 satellite imagery: A case study in Chaiwan District, Udon Thani Province

คมปกรณ์ ไทยเจริญ, จิระเดช มาจันแดง
Kompakorn Thaicharoen, Jiradech Majandang

Download