เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ฤทธิ์ต้านเบาหวานและการบรรเทาความวิตกกังวลและความเครียดของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย
Antidiabetic activities and relief of anxiety and stress by seed extract from Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

นพรัตน์ พุทธกาล , มานิดา โชรัมย์ , ชูศรี ตลับมุข , กฤติยา ทิสยากร , อรทัย สารกุล
Nopparat Buddhakala , Manida Chorum , Chusri Talubmook , Krittiya Thisakorn , Orathai Sarakul

7-23

Download

2

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดหมวดหมู่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการของรัฐ
An artificial intelligence system for classifying public comments and suggestions toward government projects

อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
Idhisak Sridam

24-31

Download

3

แบบจำลองระยะทางในการฟุ้งกระจายและความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เกิดจากการเผาชีวมวล
The computational model for diffusion and concentration of PM 2.5 μ caused by biomass burning

วรชนันท์ ชูทอง
Warachanan Choothong

32-40

Download

4

การควบคุมเลเซอร์พอยเตอร์สำหรับการตรวจจับบุคคลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Laser pointer control for deep learning human detection

ภาริณีย์ อรุณศิริวัฒนา, จิราพร เกียรติวุฒิอมร , ชัยพิชิต คำพิมพ์
Parinee Arunsiriwattana, Jiraporn Kiatwuthiamorn , Chaipichit Cumpim

41-53

Download

5

การประเมินและเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความเปราะบางต่ออุทกภัยของเมือง: กรณีศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ และอุบลราชธานี
Assessment and comparison of urban flood vulnerability index: a case study of Hat Yai, Chiang Mai and Ubon Ratchathani

ณัชยา แซ่เจิ้น , นฐมนพรรณ สุวรรณชาตรี , ธนันท์ ชุบอุปการ, ธนิต เฉลิมยานนท์
Nachaya Sae-jern , Nathamonpan Suwanchatree , Tanan Chub-uppakarn, Tanit Chalermyanont

54-64

Download