เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

กระบวนการเพิ่มจำนวนเฉดสีหลังการย้อมด้วยสีจากเมล็ดคำแสด
A process of increasing shades after dyeing with annatto seed (Bixa orellana Linn.)

ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน
Patitta Wongsangthain

7-12

Download

2

โปรแกรมการจัดลำดับงานผลิตด้วยเทคนิควิธีเชิงพันธุกรรมจากการสร้างฟังก์ชันแบบหลาย วัตถุประสงค์ตามแนวคิดการก่อกองทราย
Job shop scheduling program with genetic algorithm from multi-objective function construction based on sand pile theory

อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
Idhisak Sridam

13-23

Download

3

ปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ ปทุมธานี 1 ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมที่ใช้ท่ออบแห้งโค้ง
Factors affecting drying of Pathum Thani 1 paddy using a pneumatic dryer with a curved drying pipe

เจษฎา แพรกนันเธอ, มณฑล ชูโชนาค, มุสตาฟา ยะภา, เอนก สุทธิฤทธ์
Jetsada Phraeknanthoe, Monthon Chuchonak, Mustafa Yapa, Anek Sutthirit

24-33

Download

4

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ ชนิดท่อความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา
Thermal efficiency enhancement of a heat pipe evacuated-tube solar collector by installing a compound parabolic concentrating reflector

สรวิศ สอนสารี, กฤษฎา อ้นอ้าย
Sorawit Sonsaree, Kritsada On-ai

34-46

Download

5

การตั้งสูตรตำรับเจลจากสารสกัดเปลือกบอระเพ็ดสำหรับสิวอักเสบ
Gel formulation from bark of Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F. & Thomson extract for inflammatory acne

แสงเพ็ญ อินประเสริฐ, พิทักษ์ แซ่เฮ้ง, เพชรพงศ์ เพชรี, พิรุณรัตน์ เดชบำรุง, กฤษดา อนันตวุฒิกุล, นวลศรี นิวัติศัยวงศ์, อารีรัตน์ ซื่อดี
Saengpen Inprasert, Pithak Saeheng, Petchpong Petcharee, Piroonrat Dechbumroong, Kridsada Anuntawuttikul, Nuansri Niwattisaiwong, Areerat Suedee

47-60

Download