เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ การทำงาน ของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลใบหนาน เฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina Delile)
Chemical constituents, cytotoxicity, inhibitory effect on nitric oxide production, α-glucosidase activity, and antioxidant activity of ethanol leaf extract from Gymnanthemum extensum (Vernonia amygdalina Delile)

วรินทร อินทน้ำเงิน, นพรัตน์ พุทธกาล
Varintorn Intanamgern, Nopparat Buddhakala

7-23

Download

2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสังคมออนไลน์
Factors affecting consumers’s decisions of goods on social media

เกรียง กิจบำรุงรัตน์
Krieng Kitbumrungrat

24-34

Download

3

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอันดับสาขาวิชาในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) โดยกฎความสัมพันธ์
The analysis of factors affecting selection orders in Thai University Central Admission System (TCAS) by using association rules

อนันต์ ปินะเต
Anan Pinate

35-45

Download

4

หุ่นยนต์อัตโนมัติดูแลพืชไฮโดรโปนิกส์
Hydroponic plant care robots

หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
Hataitep Wongsuwarn

46-54

Download

5

ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการเพื่อลดความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กวัยเรียน
Effects of a nutritional-promoting program on reducing prevalence of overweight and obesity in school-age children

เฉลิมพร นามโยธา, กษมา วงษ์ประชุม, นิจฉรา ทูลธรรม, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว
Chaloemporn Namyota, Kasama Wongprachum, Nitchara Toontom, Chaiwut Bourneo

55-67

Download