เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดและข้าวก่ำด้วยกระบวนการผลิตน้ำอัดลมระดับครัวเรือน
Adding value to corn and purple rice through production of a homemade soft drink

นันทวุฒิ นิยมวงษ์, ธิติญา น้ำนุช, เกตุสุดา ฝอยทองสุข, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
Nanthavut Niyomvong, Thitiya Namnood, Gatesuda Foithongsuk, Antika Boondaeng, Waraporn Apiwatanapiwat, Pornpimon Chanchai, Pilanee Vaithanomsat

7-13

Download

2

เบิร์ทซิม: สื่อจำลองสถานการณ์การคลอดติดไหล่
BirthSim: A shoulder dystocia simulation media

พรสิงห์ นิลผาย, จันทกานต์ กาญจนเวทางค์, จิติมนต์ อั่งสกุล, ธรา อั่งสกุล
Phonsing Ninphai, Jantakan Kanjanawetang, Jitimon Angskun, Thara Angskun

14-23

Download

3

การประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมของฟาร์มกุ้งแบบหนาแน่นชายฝั่งแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Evaluation of greenhouse gas emission from activities of a coastal intensive shrimp farm in Chachoengsao Province

ซิน เมย์ ทัน, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
Zin May Tun, Soydoa Vinitnantharat

24-34

Download

4

ประสิทธิภาพของผักตบชวาและจอกในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบการปลูกแบบไร้ดินจำลอง
Efficiency of water hyacinth and water lettuce in a stimulated hydroponic system for domestic wastewater treatment

สุทธิดา พุทไธสง, ปวีณา แอบเพชร, รวินิภา ศรีมูล
Sutthida Putthaisong, Paweena Aeppeth, Rawinipa Srimoon

35-41

Download

5

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเปลือกทุเรียนแบบฟอกขาวและไม่ฟอกขาว
Development of packaging from durian rind fibers using bleached and unbleached fibers

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ, คมสัน มุ่ยสี, ประมวล ศรีกาหลง
Waritchon Ninlanon, Kunlaporn Puttame, Jiraporn Sawasdikarn, Komsan Muisee, Pramoun Srikalong

42-49

Download