เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ผลของวิธีการเตรียมและอุณหภูมิที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งและคุณภาพของเมล่อน
Effect of raw material preparation method prior drying and temperature in hot-air drying process on the drying time and melon of quality

วิเชียร ดวงสีเสน
Wichian Duangsrisen

7-12

Download

2

การศึกษาการวัดแรงบิดโดยอ้อมโดยใช้คุณลักษณะการสั่นของมอเตอร์ขันสกรู
Study of indirect torque measurement using vibration characteristics of screw motor

ทัศนีย์ โพธิ์ศรี, ชลธี โพธิ์ทอง
Tatsanee Phosri, Chonlatee Photong

13-21

Download

3

อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบคืนไฟต่อคุณสมบัติเชิงกลของมีดโต้
Optimal tempering process on mechanical properties of chopping knife

สมบัติ น้อยมิ่ง, วรรณา หอมจะบก, มาโนช ริทินโย, ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
Sombut Noyming, Wanna Homjabok, Manote Rithniyo, Narongsak Thammachot

22-34

Download

4

กลุ่มอาการที่พบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
The physical symptoms from personnel computer using

วรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์
Varintip Khongrit

35-41

Download

5

การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลชินเขต ในกรุงเทพมหานคร
Development of nursing system for coronary artery disease patients at Chinnakhet Hospital in Bangkok

สุทัศน์ ศุภนาม, นิษา เรืองกิจอุดม, สถาพร มนัสสถิตย์
Suthat Supanam, Nisa Ruangkitudom, Sathaporn Manatsathit

42-52

Download