เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย
Biological activities, total phenolic compound and TLC fngerprint of Eclipta prostrata (L.) L., Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski and Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

นิศารัตน์ สังคะรัมย์, บรรลือ สังข์ทอง, รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
Nisarat Sangkaram, Bunleo Sangthog, Ruchilak Rattarm

7-17

Download

2

สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตบีต้า-กลูแคนในดอกเห็ดนางฟ้า
Suitable conditions for production of beta-glucan in oyster mushroom fruiting body

ธนภักษ์ อินยอด, ธนภัทร เติมอารมณ์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์
Tanapak Inyod, Thanapat Termarom, Chatree Konee, Surima Yatsom, Suchitra Bualoi, Piyada Eamprasong

18-29

Download

3

ผลของอาหารที่ต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ่อเลี้ยงและการเจริญเติบโตของปลาไหลนา
Effects of different food on physical property changes of ponds and the growth of eels

นิชาภา เฉตระการ, นันทิญา มณีโชติ, ชูจิต สาระภาค, อารีย์ ไกรสูรย์
Nichapa Chetrakran, Nuntiya Maneechot, Choojit Sarapak, Aree Kraisoon

30-38

Download

4

การจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและการไหลในเจ็ตพุ่งชนโดยใช้ของไหลนาโนไททาเนียมออกไซด์
Numerical simulation of heat transfer and fluid flow in a confined jet impingement using water-TiO2 nanofluid

คมกฤษณ์ ชัยโย
Khomgris Chaiyo

39-49

Download

5

การออกแบบระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยวิธีการควบคุมแรงดันต่อความถี่สำหรับเครื่องสีฝัดข้าวแบบดั้งเดิม
Design of an induction motor speed control system using V/f control method for a traditional paddy cleaning machine

องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
Ong-art Tubburee, Kanyarat Ek-iam

50-61

Download